חזק ואמץ

[Hardcore Punk] [Straight Edge] [Animal Liberation]
(Tel Aviv, Israel)

חזק ואמץ (Be Strong & Brave) - לפנים משורת הדין (Indulgently) 2013

1. שומר נפשו יירחק 00:54
2. גאוות יחידה 00:50
3. נוער חופשי מסמים 00:57
4. שותה הכפר 01:05
5. מלחמת השחרור 00:56


Enjoy!

Comments